Oljetrycksmätare

Lasse Amarald

 

2005 - 1

Funktionsbeskrivning samt reparation av Rolls-Royce oljetrycksgivare för Silver Cloud Bentley S samt Silver Shadow. Efter att tittat i prislistan vad en ny givare kostar blev det intressant att se om det gick att reparera den befintliga.

Funktionsbeskrivning

Strömmen kommer från + sidan in i en spänningsregulator som drar ner strömmen till 10 volt. Generatorn har ett laddningsregister som ger upp till 14 volt och som påverkas av generatorns kondition samt elkomponenternas förbrukning.

Man vill undvika risken att mätaren visar fel och har därför sänkt strömmen till 10 volt för att minska felkällorna. Efter spänningsregulator går strömmen till instrumentet på instrumentpanelen i bilen. Instrumentet är uppbyggt med en bimetall som påverkas av värme. När strömmen passerar genom mätaren värms bimetallen upp och nålen syns på tryckskalan.

Från mätaren går sedan en kabel ner till oljetrycksgivaren, kabeln sitter i framkant på givaren. Givaren sitter monterad framför/ovanför oljefiltret på vänster sida av motorns framkant. Om man vill prova att mätaren inte är trasig sätter man kabeln direkt mot - jord, då ska mätaren på instrumentpanelen börja stiga.

Det är ingen garanti att mätaren senare kommer att visa rätt tryck när den är inkopplad med givaren, men man ser att den inte sitter fast eller är helt ur funktion. Det finns några modeller av givare som måste schimsas in för att vara i rätt vinkel.

Strömmen kommer ner från mätaren och flyter genom instrumentet via termokontakten i givaren. Den fungerar som en brytarkontakt till -jord, när oljepumpen ger tryck pressas kontakterna samman. Ju högre tryck desto mer pressas kontakterna ihop, då termokontakten är av bimetall slår den till och från hela tiden av värmen som bildas i spolen. Tidsintervallen påverkas av vilket tryck oljepumpen ger. (Högre tryck ger kortare tidsintervall och mer ström till givaren)

Oljetrycks mätaren på instrumentpanelen är av bimetallstyp vilket gör att nålen inte hinner ändras mellan dom snabba brytningarna i oljetrycksgivaren. Man ska alltid vara misstänksam mot bilens instrument och låta kontrollera trycket med en riktig manometer. Lossa elkabeln från givaren och sätt en el-tejp runt kabelskon.

Givaren sitter i överkant på oljefiltret på motorns främre vänstra sida. För att komma åt att lossa skälva givaren behövs en u-nyckel av storlek 11/16 eller en 18mm nyckel. Att lossa givaren från motorns framkant är inte så enkelt, men det finns lite mer utrymme vid motorns vänstra sida.

 

Stick ner nycken vid servopumpen och dra nycken uppåt så gängas givaren loss. Oljetrycks givaren är uppdelad i två delar en del där oljan pressas mot ett membran och en elektronik sida. Elsladden sitter monterad på elsidan och det är där vi ska öppna och renovera termokontakten.

Kontaktarmen är av bimetall och böjer sig vid värme så det innebär att den fungerar som en brytarspetts. Då kontakt ytan blir bränd med tiden får vi ett felaktigt värde. Sätt givaren i ett skruvstäd, såga sen upp små spår så att elektroniksidans del går att skilja från givarens tryck del.

Böj försiktigt loss locket, nu kan ni se tryckdelen som påverkas av membranet samt den lilla smala armen som fungerar som en brytarspetts Tag en nålfil och rengör kontakt ytorna mycket försiktigt. Sätt sedan tillbaka locket på platts igen, jag använder skruvstädet för att pressa tillbaka lockets falsade sidor.

Dom små spåren vi sågade upp locket med svetsas nu igen med mig svetsen, var noga med att kyla med tryckluften mellan varje svetsning så att givaren inte skadas av värmen.

Slipa sen bort överblivna svets skarvar så är givaren klar att provas. Sätt fast elkaben från oljetrycks-metaren och jorda sen givaren mot motorn. Be någon att sätta sig i bilen och slå på tändningen ( STARTA EJ MOTORN ) blås sen med tyckluft in i oljetrycksgivarens hål där oljan normalt pressas in då motorn är i drift.

Om givaren inte är trasig i membranet
mellan trycksidan och elsidan ska nu visaren börja visa sig på gradskalan. Slå av tändningen och återmontera givaren på motorn. Här ser ni oljetrycks mätaren när den är urtagen och öppnad

Mätaren kan provas genom att man sätter ström direkt på mätarens anslutningar på baksidan på mätaren Om
lindningen är hel ska visaren börja rörasig när strömmen kopplas på. Det går att reglera mätarens inställning genom två små hål på baksidan av mätaren, men det bör göras av en person med rätt utrustning så att ni får ett riktigt mätresultat.

www.rrec.se